LivePrice – Bảng giá trực tuyến dành riêng cho khách hàng của FPTS
Quý khách vui lòng đăng nhập bằng số tài khoản và mật khẩu như khi đăng nhập vào EzTrade của FPTS.

Đăng nhập
Số tài khoản
Mật khẩu

Quý khách cũng có thể truy cập bảng giá này từ EzTrade bằng cách chọn “Bảng giá” trong phần “Hỗ trợ”.
Quý khách không phải là khách hàng hiện tại của FPTS có thể truy cập bảng giá tại đây


BẢNG GIÁ LIVEPRICE MỚI (THỬ NGHIỆM)