Hướng dẫn sử dụng EzAdvance

Hướng dẫn sử dụng EzAdvance

I. Đối tượng áp dụng

Tất cả các Khách hàng đã ký hợp đồng Giao dịch trực tuyến với FPTS.

II. Quy định chung

·         Khách hàng chỉ có thể thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán cho các lệnh khớp tương ứng với lệnh đặt của Khách hàng trên hệ thống của FPTS.

·         Khách hàng chỉ có thể thực hiện ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền cho các quyền Khách hàng sở hữu và đã được xác nhận Ngày phân bổ.

·         Thời gian đặt lệnh Yêu cầu ứng trước trực tuyến: từ 8h00 đến 16h00

·         Mỗi hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán chỉ áp dụng cho 01 (một) ngày giao dịch bán chứng khoán, do đó, nếu Khách hàng thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán của các ngày giao dịch khác nhau, hệ thống sẽ tự động tách thành các hợp đồng khác nhau tương ứng các ngày giao dịch bán chứng khoán.

·         Mỗi hợp đồng ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền chỉ áp dụng cho 01 (một) quyền nhận cổ tức bằng tiền.

III. Hướng dẫn đặt lệnh yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán

- Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Dịch vụ Giao dịch trực tuyến EzTrade, Khách hàng hãy chọn menu “Giao dịch tiền” và vào phần “Yêu cầu ứng trước”.

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance_files/image002.jpg

- Bước 2: Chọn Mục đích Ứng trước

Trước khi thực hiện yêu cầu ứng trước, khách hàng cần chọn mục đích ứng trước là Giao dịch hay Rút/Chuyển tiền.

Lưu ý:

1/ Sau 15h00, khách hàng không thể chọn mục đích ứng trước để “Giao dịch”.

2/ Với những lệnh ứng trước để “Giao dịch”, khách hàng có thể Sửa lệnh ứng trước trong khoảng thời gian từ 15h15 đến 15h45. Sau 15h45, các lệnh ứng trước để “Giao dịch” sẽ tự động được chuyển thành lệnh ứng trước để “Rút/ Chuyển tiền”.

3/ Lệnh ứng trước chỉ được sửa một lần. Để thực hiện sửa lệnh ứng trước, trong màn hình “Lịch sử ứng trước”, khách hàng nhấn nút “Sửa lệnh”.

- Bước 3: Nhập thông tin yêu cầu Ứng trước

·         Khách hàng có thể điền Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc điền Số tiền được nhận trước vào các cột tương ứng.

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image001.jpg

·         Khách hàng có thể nhập Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc Số tiền được nhận trước tương ứng với từng ngày bán chứng khoán (trên từng dòng).

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image002.jpg

·         Hoặc nhập tổng Số tiền được nhận trước, hệ thống sẽ tự phân bổ vào các ngày bán theo thứ tự thời gian.

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image003.jpg

·         Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn "Chấp nhận".

Chú thích:

·         “Tiền bán đã trừ phí môi giới”(1): Tổng số tiền bán chứng khoán đã trừ phí môi giới. Đối với các giao dịch bán trong phiên, phí môi giới được tạm tính theo mức phí cao nhất đang áp dụng tại FPTS.

·         “Số tiền đã ứng trước”(2): Tổng số tiền Khách hàng đã thực hiện ứng trước và được FPTS chấp nhận.

·         “Số tiền ứng trước chờ xử lý”(3): Tổng số tiền Khách hàng đã yêu cầu ứng trước và đang chờ FPTS hạch toán.

·         “Số tiền có thể ứng trước tối đa”(4): Tổng số tiền Khách hàng còn có thể thực hiện ứng trước (4)=(1)-(2)-(3). (Đối với các lệnh bán chứng khoán ký quỹ thì số này là số đã trừ đi phần tiền vay gốc là lãi tương ứng).

·         “Số tiền có thể nhận tối đa”(5): Tổng số tiền tối đa Khách hàng có thể nhận trước. (Đối với các lệnh bán chứng khoán ký quỹ thì số này là số đã trừ đi phần tiền vay gốc là lãi tương ứng).

·         “Số tiền yêu cầu ứng trước”(6): Số tiền Khách hàng yêu cầu ứng trước (6)=(7)+(8) (Trong trường hợp Khách hàng nhập Số tiền nhận trước).

·         “Phí ứng trước”(7): Phí ứng trước tương ứng số tiền Khách hàng được nhận trước.

·         “Số tiền được nhận trước”(8): Số tiền khách hàng yêu cầu nhận trước (8)=(6)-(7) (Trong trường hợp Khách hàng nhập Số tiền yêu cầu ứng trước).

* Lưu ý: Khách hàng có thể kiểm tra chi tiết các giao dịch bán chứng khoán từng ngày bằng cách chọn Xem cuối mỗi dòng.

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image004.jpg

- Bước 4: Xác nhận Yêu cầu ứng trước

·         Sau khi kiểm tra các thông tin yêu cầu ứng trước, nếu đã chính xác, Khách hàng có thể nhập mật khẩu giao dịch và chọn Chấp nhận.

·         Nếu muốn thực hiện lại yêu cầu, Khách hàng có thể chọn Làm lại.

·         Nếu yêu cầu đã được ghi nhận vào hệ thống của FPTS, một thông báo sẽ xuất hiện:

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image005.jpg

IV. Theo dõi tình trạng Giao dịch ứng trước

Trong màn hình “Yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán”, khách hàng nhấn chuột vào “Lịch sử ứng trước” ở phía dưới màn hình.

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance_files/image009.jpg

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image006.jpg

Các trạng thái Giao dịch ứng trước:

·         “Chờ xử lý”: Yêu cầu ứng trước đã được chuyển vào hệ thống của FPTS để chờ xử lý.

·         “Đang xử lý”: Yêu cầu ứng trước đang được FPTS thực hiện hạch toán.

·         “Đã xử lý”: Yêu cầu ứng trước đã được FPTS chấp nhận và hạch toán xong.

·         “Bị từ chối”: Yêu cầu ứng trước đã bị từ chối bởi FPTS.

·         “Đã hủy”: Yêu cầu ứng trước đã bị hủy bởi chính Khách hàng.

Để hủy một yêu cầu ứng trước, Khách hàng vào Lịch sử ứng trước, bấm vào nút Hủy tại cuối dòng giao dịch muốn hủy.

Khi lệnh hủy được xử lý, hệ thống sẽ thông báo lệnh hủy có được chấp nhận hay không:

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image007.jpghttps://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image008.jpg

* Lưu ý: Chỉ các yêu cầu ứng trước ở trạng thái “Chờ xử lý” mới có thể được Hủy.

V. Sửa lệnh Ứng trước tiền bán chứng khoán

Với các lệnh ứng trước để “Giao dịch”, khách hàng có thể sửa lệnh trong khoảng thời gian từ 15h15 đến 15h45. Để sửa lệnh ứng trước, trong màn hình “Lịch sử ứng trước”, khách hàng nhấn nút “Sửa lệnh”.

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image010.jpg

Khách hàng nhập số tiền cần ứng (để sửa cho các lệnh ứng tạm thời để Giao dịch), nhập mật khẩu giao dịch rồi nhấn “Đồng ý”. Hệ thống tự động tính toán Số tiền cần ứng tối thiểu sau khi tính toán số tiền khách hàng đã giao dịch trong buổi sáng để giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc xác định số tiền để Sửa lệnh ứng trước.

Sau 15h45, các lệnh ứng trước để Giao dịch, dù có được sửa hay không được sửa đều tự động chuyển thành lệnh ứng trước để Rút/ Chuyển tiền.

VI. Hướng dẫn đặt Ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền

Đối với một số quyền cổ tức bằng tiền, sau khi Ngày phân bổ đã được xác nhận thì FPTS có thể cho phép Khách hàng ứng trước tiền cổ tức đó

- Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào EzTrade, lựa chọn một trong hai cách:

·         Cách 1: Chọn menu “Giao dịch tiền” và vào phần “Ứng trước tiền cổ tức”:

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance_files/image015.jpg

·         Cách 2:

o    Chọn meu “Giao dịch đặc biệt” và vào phần “Thực hiện quyền”:

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance_files/image017.jpg

o    Nhấn “Ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền”:

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance2_files/image013.jpg

- Bước 2: Nhập Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc Số tiền được nhận (Lưu ý: Số tiền được nhận = Số tiền yêu cầu ứng trước - Phí ứng trước).

- Bước 3: Nhấn Chấp nhậnNhập mật khẩu giao dịch. Hệ thống sẽ tự động ghi tăng Số tiền được nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng sau khi Đề nghị được phê duyệt.

- Bước 4: Đến ngày Phân bổ quyền, hệ thống sẽ tự động hạch toán Số quyền, Số tiền ứng trước, Phí ứng trước vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

VII. Theo dõi tình trạng giao dịch ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền

·         Khách hàng xem Lịch sử ứng trước khi nhấn menu Lịch sử ứng trước tiền cổ tức.

https://eztrade.fpts.com.vn/Support/EzAdvance_files/image022.jpg

·         Hoặc nhấn Lịch sử ứng trước.

 

VIII. Biểu phí ứng trước

Biểu phí ứng trước có thể thay đổi theo từng thời kỳ, Quý khách vui lòng xem thông báo Tại đây.